Tag Archives: کارآفرینی

دوازده اصل مهم در کارآفرینی

بدون تردید موفقیت رویایی است که هر کارآفرینی در ذهن و جان خود می پروراند و برای تحقق آن مسیری دشوار را طی و متحمل هزینه هایی بسیاری می شود. دقیقا وجه تمایز آنان با دیگران در پذیرش ریسک ، هزینه و سختی ها ی این فرآیند است . فرمول کارآفرینی شاید شما نیز جزءآن […]