Category Archives: توسعه فردی

نقش اعتماد در بازی دو راهی زندانی

برخی از اندیشمندان وقتی می خواهند موضوع اعتماد را بررسی کنند از نظریه بازی دوراهی زندانی استفاده می‌کنند. فرض بازی به این گونه است شما و دوستتان اقدام به سرقت از یک بانک می کنید ولی چون استعداد خوبی در دزدی ندارید دستگیر می شوید پلیس برای بازجویی شما را در اتاق‌های جداگانه‌ ای حبس […]